LBnet » Ostatní » Všeobecné podmínky


Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky
firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Švábenicova 236, 541 01, Trutnov, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"), a v souladu s § 81 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění, pro poskytování telekomunikačních služeb ("Všeobecné podmínky").
1. Výklad některých pojmů
Služba je služba nebo balík služeb poskytovaných Poskytovatelem jeho zákazníkům, účastníkům nebo uživatelům. Síť Poskytovatele je telekomunikační síť používaná Poskytovatelem pro poskytování služeb v České republice, až k propojovacím uzlům s jinými provozovateli telekomunikačních zařízení a sítí. Propojení poskytovaná jiným provozovatelem a jakékoli jiné zařízení u Zákazníka nebo uživatele nejsou součástí sítě Poskytovatele. Zařízení Zákazníka zahrnuje telekomunikační zařízení ve vlastnictví Zákazníka nebo třetí strany, používané Zákazníkem nebo uživatelem pro užívání služeb Poskytovatele, umístěné v prostorách Zákazníka nebo třetí strany. Zařízení poskytovatele zahrnuje telekomunikační zařízení v majetku Poskytovatele nebo dodaného Poskytovatelem Zákazníkovi za účelem poskytnutí služeb. Den zahájení Služby znamená první den, kdy Zákazník poté, kdy Poskytovatel oznámí Zákazníkovi zprovoznění Služby, začne užívat Službu nebo její část nebo den, kdy byl úspěšně ukončen zkušební provoz a Zákazník potvrdí převzetí na příslušném předávacím protokolu, přičemž za rozhodný se bere ten z termínů, který nastal jako první. Místo Zákazníka je místo uvedené ve Smlouvě jako adresa sídla / bydliště Zákazníka nebo jiné místo, pokud je uvedeno ve Smlouvě Místo zákazníka musí po celou dobu poskytování Služby odpovídat požadavkům Poskytovatele a bez písemného souhlasu Poskytovatele nemůže být měněn. V případě, že Místo Zákazníka je ve vlastnictví třetí osoby, je předpokladem pro instalaci telekomunikačních zařízení a zřízení Služby to, že Zákazník získá veškeré potřebné souhlasy od příslušných vlastníků k instalaci a zřízení Služby.
2. Smlouva na poskytování služeb
2.1 Smlouvu na poskytování služeb uzavírá s Poskytovatelem smluvní strana uvedená ve Smlouvě jako Zákazník, který je v případě poskytování telekomunikační Služby účastníkem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění.
2.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem doručení Poskytovateli.
2.3 Smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, vždy však nejméně na dobu uvedenou ve Smlouvě.
2.4 Nedílnou přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:
I. Tyto všeobecné podmínky
II. Provozní řád služby, pokud byl vydán
III. Technická specifikace služby, pokud byla vydána
IV. Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána
V. Další dodatky a doplňky Smlouvy ujednané mezi smluvními stranami
2.5 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Smlouva zaniká, pokud:
I. Den zahájení Služby nenastane do 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy; nebo
II. Službu nelze z technických důvodů realizovat; nebo
III. Během poskytováni Služby dojde k takové změně okolností na straně Poskytovatele, že službu nelze nadále poskytovat.
2.6 Pokud dojde k zániku Smlouvy (uzavřené na dobu určitou)z důvodů na straně Zákazníka, uhradí Zákazník Poskytovateli náklady na zřízení Služby uvedené ve Smlouvě.
2.7 Smlouva uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutím doby, na kterou byla uzavřená, jestliže některá ze stran nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané doby doručí druhé straně písemné oznámení o ukončení Smlouvy. V opačném případě se Smlouva prodlužuje na dobu neurčitou.
2.8 Smlouva uzavřená na dobu neurčitou může být vypovězena kteroukoliv ze stran bez udání důvodů s výpovědní lhůtou dva měsíce. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
2.9 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, jestliže druhá strana po dobu delší než tři měsíce neplní podmínky pro provozování Služby nebo podstatně poruší ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek.
2.10 Výpověď Smlouvy nebo oznámení o odstoupení se zasílají doporučenou poštou a považují se podle těchto Všeobecných podmínek za doručené okamžikem, kdy adresát zásilku převezme, odmítne převzít, nevyzvedne do tří dnů ode dne, kdy byla uložena na poště či kdy se taková zásilka vrátí odesilateli jako nedoručitelná, ačkoliv byla zaslána na adresu známého sídla nebo bydliště adresáta nebo adresu, kterou adresát uvedl jako adresu pro doručování.
2.11 Po ukončení Smlouvy je Zákazník povinen bez zbytečného odkladu předat Poskytovateli, nebo osobě pověřené demontáží, veškerá zapůjčená zařízení Poskytovatele a vyrovnat všechny své, i dosud nesplatné, závazky vůči Poskytovateli.
3. Poskytování služby a její specifikace
3.1 Poskytování příslušné Služby počíná dnem zahájení Služby.
3.2 Poskytovatel zajistí Zákazníkovi poskytování Služby, umožňující různorodé kombinace služeb přes síť Poskytovatele a spojení na místní, dálková a mezinárodní místa určení. Služba bude poskytována na území celé České republiky tak, jak je specifikována ve Smlouvě.
3.3 Poskytovatel provede instalaci zaváděné Služby bez zbytečného odkladu poté, co jej Zákazník vyrozumí o tom, že je místo Zákazníka připraveno na připojení Služby.
3.4 Instalace zahrnuje konfiguraci, instalaci, testování a předání Služby během úředních hodin Poskytovatele. Zahrnuje i další zařízení dodané Poskytovatelem nebo třetí stranou (např. přístupový směrovač) nebo pevnou linku realizovanou nebo zprostředkovanou Poskytovatelem.
3.5 Z provozních důvodů Poskytovatel může změnit technické řešení Služby, pokud o tom Zákazníka předem vyrozumí.
3.6 Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce.
3.7 Kontaktním místem pro Zákazníky a uživatele Služby je sídlo případně, provozovny poskytovatele ("centrum").
3.8 Na Centrum se Zákazník obrací i v případě hlášení poruch, tedy při přerušení poskytování Služby Poskytovatele, zhoršení její kvality nebo z jiných důvodů reklamace. Reklamací se rozumí právní úkon, při kterém jsou uplatňovány nároky (práva) Zákazníků, vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady při poskytování Služby nebo nároky podle článku 8 těchto Všeobecných podmínek ("Reklamace").
4. Užívání služby
4.1 Zákazník se zavazuje zajistit, že Služba bude užívána v souladu s právními předpisy České republiky. Zákazník nesmí použít Službu ani nesmí umožnit třetí osobě, a to ani z nedbalosti, použití Služby k účelům, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy
4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování Služby Poskytovatele, pokud jednání, nedbalost či opomenutí Zákazníka ovlivní nebo bude způsobilé ovlivnit řádný provoz či bezpečnost sítě Poskytovatele a nenese v takovém případě odpovědnost za jakékoli škody takto vzniklé Zákazníkovi.
4.3 Zákazník odpovídá za náhradu nákladů, škody či jiných nároků, které mohou být vůči Poskytovateli vzneseny či uplatněny třetí stranou v souvislosti s užitím Služby Poskytovatel v rozporu s tímto článkem.
4.4 Zákazník neumožní bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele žádné třetí straně užívání služeb Poskytovatele.
4.5 Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zabránění zneužití Služby Poskytovatele. Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.
4.6 Poskytovatel zablokuje přístup ze zařízení Zákazníka na určitá čísla nebo typ čísel specifikovaných ve Smlouvě nebo v písemné žádosti Zákazníka, pokud je to možné.
4.7 Zákazník připojí a používá zařízení Zákazníka v souladu s instrukcemi a požadavky Poskytovatele a relevantními provozními procedurami a v souladu s právními předpisy České republiky. Zákazník je povinen zajistit, aby telekomunikační zařízení, která připojuje k síti Poskytovatele, byla homologovaná v České republice.
4.8 Zákazník na své náklady poskytne při instalaci zařízení Poskytovatele, potřebnou součinnost pro umístění zařízení Poskytovatele, nutné napájení, vhodné prostory a prostředí a Služby nutné pro jeho provoz.
4.9 Zákazník odpovídá za zařízení Poskytovatele, umístěná v místě Zákazníka nebo v jiných prostorách určených Zákazníkem, a ručí za jeho ztrátu či poškození, kromě případu, kdy poškození či ztráta byla prokazatelně způsobena Poskytovatelem, jeho zástupci nebo subdodavateli.
4.10 Zákazník není oprávněn užívat zařízení Poskytovatele k jiným účelům než užívání Služby podle uzavřené Smlouvy.
4.11 V případě ztráty nebo poškození zařízení Poskytovatele z důvodů na straně Zákazníka podle tohoto článku je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi vyúčtovat cenu zařízení v nejbližším termínu vyúčtování a Zákazník se zavazuje tuto částku řádně uhradit.
4.12 Zákazník není oprávněn na dodaném zařízení cokoliv měnit či do zařízení zasahovat, ani bez souhlasu Poskytovatele takové zásahy neumožní třetí osobě, a je zodpovědný za škody, které takovými neoprávněnými zásahy vzniknou.
4.13 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou na zařízení Zákazníka změnou zařízení Poskytovatele způsobenou, ať již přímo nebo nepřímo, Zákazníkem.
4.14 Zákazník je povinen neprodleně oznámit Centru jakoukoli skutečnost, která by mohla ovlivnit plnění Smlouvy. Zákazník je rovněž povinen oznámit Poskytovateli změnu své adresy, změny v zápisu v obchodním rejstříku, změny kontaktních osob a jiné podstatné skutečnosti, které mohou ovlivnit plnění Smlouvy.
4.15 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby, pokud Zákazník poruší ustanovení Smlouvy včetně Všeobecných podmínek a přes upozornění Poskytovatele nesjedná nápravu v náhradním termínu. Zákazník je povinen v případě takového přerušení poskytování služeb uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši ceny služby, kterou by Zákazník byl povinen Poskytovateli uhradit v případě, že by k takovému přerušení poskytování služby nedošlo.
4.16 Nelze-li odstranit překážky na straně Zákazníka, pro které Poskytovatel pozastavil poskytování Služby Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností doručením písemné výpovědi Zákazníkovi.
5. Přístup do objektů
5.1 Zákazník se zavazuje umožnit či zajistit Poskytovateli a jeho přímým či nepřímým subdodavatelům přístup do objektů, ve kterých je umístěno zařízení pro poskytování Služby Poskytovatele, za účelem plnění závazků z této Smlouvy, zejména pro instalaci, konfiguraci a demontáž zařízení Poskytovatele.
5.2 V případě, že má Zákazník pochybnosti o tom, zda je osoba přímým či nepřímým subdodavatelem Poskytovatele, má možnost si její oprávnění ověřit na telefonním čísle Centra.
6. Omezení třetí stranou
6.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo pozměnit Službu Poskytovatele, bude-li tak povinen učinit na výzvu příslušného správního orgánu. Taková změna, či navazující zpoždění či nesplnění závazků ze Smlouvy, není porušením Smlouvy.
6.2 Obdobně jako v odstavci 6.1. bude postupováno při prodlení v realizaci dodávky telekomunikačních služeb osobou, která zprostředkovává telekomunikační Služby pro Poskytovatele.
7. Ceny služeb a jejich vyúčtování
7.1 Ceny veřejných telefonních služeb bez DPH jsou uvedeny v ceníku přístupném v Centru. Ceny za ostatní Služby jsou předmětem cenového ujednání. Další případné poplatky a ceny budou stanoveny dohodou stran a jmenovitě a odděleně uvedeny v příslušném vyúčtování.
7.2 Ceník a/nebo cenové ujednání jsou nedílnou součástí Smlouvy.
7.3 Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává v souladu se zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a je uveden vždy na příslušném daňovém dokladu.
7.4 Ceny za poskytnuté Služby budou Poskytovatelem Zákazníkovi vyúčtovány včetně DPH.
7.5 V případě poskytování veřejné telefonní služby se sjednává minimální částka za měsíční provoz služby ve výši stanovené ve smlouvě. Pokud bude cena za měsíční užívání služby zákazníkem nižší než je sjednaná minimální částka, je Poskytovatel oprávněn zákazníkovi účtovat tuto minimální částku bez ohledu na skutečný objem provozu zákazníka v příslušném zúčtovacím období.
7.6 Zákazník je povinen řádně hradit cenu za poskytnutou službu a případné zálohy, smluvní pokuty a úroky z prodlení na základě daňového dokladu (faktury) Poskytovatele ve výši stanovené Smlouvou a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře nebo sjednané Smlouvou.
7.7 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
7.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny ve struktuře a rozsahu cen za poskytování služeb uvedených v ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu Zákazníkovi oznámit alespoň 14 kalendářních dní předem. V případě, že Zákazník nebude s novou výší cen souhlasit, může v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Smlouvu s Poskytovatelem vypovědět, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena. Za Služby poskytnuté ve výpovědní lhůtě uhradí účastník ceny podle stávajícího ceníku nebo cenového ujednání účinného před jeho změnou.
7.9 V případě, že Poskytovatel poskytne Zákazníkovi v rámci Služby telekomunikační zařízení Poskytovatele, je Poskytovatel je oprávněn požadovat od Zákazníka mimořádnou vratnou zálohu ve výši uvedené ve Smlouvě. Poskytovatel je oprávněn použít zálohu na úhradu svých nesplacených splatných pohledávek vůči Zákazníkovi. Pokud nedojde k jejímu vyčerpání, Poskytovatel Zákazníkovi zálohu vrátí po ukončení poskytování Služby, a to do 15 pracovních dní ode dne vrácení plně funkčního telekomunikačního zařízení Poskytovateli nebo uhrazení posledního vyúčtování, podle toho, která z okolností nastane později
8. Reklamace
8.1 Osoba oprávněná jednat jménem Zákazníka ("Oprávněná osoba") může reklamovat částky účtované za Službu nebo vadné poskytování Služby Poskytovatele.
8.2 Případnou reklamaci proti výši vyúčtování je Zákazník povinen podat písemně do dvou měsíců od doručení příslušného vyúčtování ceny za poskytnutou Službu Poskytovatele, přičemž podání reklamace nemá odkladný účinek pro řádné zaplacení vyúčtování.
8.3 Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické či administrativní náročnosti reklamace, tj.: (i) jednoduché případy do 20 kalendářních dnů a (ii) složité případy vyžadující technické šetření do 60 kalendářních dnů.
8.4 Při odstraňování poruchy je Zákazník povinen poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, kterou je Poskytovatel oprávněn podle okolností poruchy vyžadovat. V případě neposkytnutí takové součinnosti není Poskytovatel odpovědný za včasné vyřízení reklamace a obnovení poskytování Služby Poskytovatele.
8.5 Poskytovatel bude Zákazníka informovat o obnovení Služby. Zákazník neprodleně zkontroluje funkčnost Služby a potvrdí ji Centru.
8.6 V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, bude Zákazníkovi poměrně vrácen přeplatek nebo již zaplacená cena účtovaná za vadně poskytnutou Službu Poskytovatele.
8.7 Poskytovatel má právo účastníkovi vyúčtovat náklady spojené vyřizováním reklamace týkající se poruchy v poskytování Služby, pokud se zjistí, že porucha nastala v důsledku porušení této Smlouvy Zákazníkem, popřípadě že nenastala vůbec. Stejně se postupuje i v případě, kdy byla porucha způsobená třetí osobou z důvodů nedodržení podmínek Smlouvy, včetně jejích příloh, ze strany Zákazníka
8.8 Zákazník může podat námitku u příslušného správního orgánu v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace ze strany Poskytovatele.
9. Omezení ručení
9.1 Nestanoví-li právní předpis nebo tyto Všeobecné podmínky jinak, odpovídá Poskytovatel pouze za škodu, která vznikla hrubým porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, pokud k takovémuto porušení došlo úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí zaměstnanců nebo zástupců Poskytovatele. Poskytovatel však v žádném případě neodpovídá za ušlý zisk či ztrátu obchodních příležitosti.
9.2 V případě vadného poskytnutí Služby je odpovědnost Poskytovatele vůči Zákazníkovi omezena na povinnost poruchu v poskytování Služby urychleně odstranit a vrátit mu neoprávněně účtované a zaplacené částky.
9.3 Poskytovatel neodpovídá za škodu ani za poruchy v poskytování služby, pokud k nim dojde z důvodu překročení meze kapacity, poruchy, opravy nebo údržby sítě Poskytovatele či její části.
9.4 Prokázanou škodu zaviněnou Poskytovatelem podle odstavce 9.1. uhradí Poskytovatel poskytnutím Služby ve výši škody, nejvýše však ve výši 5.000,- Kč ročně. Pouze v případech, že by náhrada škody měla být poskytnuta po ukončení platnosti Smlouvy, náhrada může být vyplacena v penězích.
9.5 Poskytovatel nenese zodpovědnost za jakýkoli neoprávněný zásah Zákazníka či třetí strany do jakékoli části sítě Poskytovatele, použité pro zajištění služeb Zákazníkovi.
10. Vyšší moc
10.1 Smluvní strany neodpovídají za porušení Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, pokud k němu dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost v rozsahu definice uvedené v § 374 Obchodního zákoníku.>
10.2 Povinná strana prokáže vznik těchto okolností druhé straně nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. V případě vzniku těchto okolností se strany zavazují jednat o náhradním plnění v co nejkratší době, popřípadě vypořádat vzájemná práva a závazky ze Smlouvy v případě, že následky způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebude možno pro obě strany účelně odstranit, nebo že náhradní plnění nebude možné.
11. Řešení sporů
11.1 Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů.
12. Právo a příslušnost
12.1 Smlouva a veškeré její přílohy se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy a Všeobecných podmínek, jež nejsou výslovně upraveny, se řídí Obchodním zákoníkem.
13. Převod práv
13.1 Zákazník může převést svá práva či povinnosti ze Smlouvy na jinou stranu, která je schopna dodržovat závazky ze Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
13.2 Poskytovatel je oprávněn převést svá práva či povinnosti ze Smlouvy na kteroukoli třetí stranu bez souhlasu Zákazníka.
14. Změny smlouvy
14.1 Dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
14.2 Poskytovatel má právo tyto Všeobecné podmínky změnit s tím, že je povinen tuto změnu oznámit Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nebude s novým zněním Všeobecných podmínek souhlasit, může v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami vypovědět Smlouvu s Poskytovatelem, a to nejpozději do 14 dní ode dne, kdy mu byla zamýšlená změna oznámena. Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ve výpovědní lhůtě se bude řídit dosavadním zněním Všeobecných podmínek účinným před jejich změnou.
15. Ochrana osobních dat
15.1 Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o Zákazníkovi a jeho oprávněné osobě, které jsou nutné pro evidenci, vedení účtů, správu Služby, ochranu před zneužitím Služby, pro účely provozování sítě nebo propojených sítí a za účelem další spolupráce s Zákazníkem. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy České republiky.
15.2 Zákazník nebo jeho oprávněná osoba má právo vznést námitku vůči použití osobních údajů za účelem přímých marketingových služeb Poskytovatele, a společnost Poskytovatele ji musí respektovat.
16. Různé
16.1 Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž Zákazník a Poskytovatel obdrží po jednom vyhotovení.
16.2 V případě, že jedno nebo více ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala.
internet

OSTATNÍ


LBnet.cz | info@lbnet.cz | mapa webu | ochrana osobních údajů
partnerské weby